Obsah

OBEC OTOV IČO: 00572268 


R O Z P O Č E T

na rok 2009 

Soubor formulářů obsahuje: 6 stran


RAZÍTKO…………………………………………………….

starosta obce
Rozpočet schválen dne: 30. 12. 2008 

Rozpočet vypracovala Lydie CibulkováPříjmy:
1111 Daň z příjmu fyzických osob 175 000,00
1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 25000 25 000,00
1113 Daň z příjmu FO z kapit. výnosů 15 000,00
1121 Daň z příjmu právnických osob 300 000,00
1211 Daň z přidané hodnoty 350 000,00
1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 3 100,00
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 16 500,00
1339 Ostatní poplatky a odvody v oblasti ŽP 380,00
1341 Poplatek ze psů 2 400,00
1361 Správní poplatky 300,00
1511 Daň z nemovitosti 150 000,00
4112 Neinvest. Přij.transf. Ze SR veř.správa 7 400,00
1 045 080,00

1019 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 54 000,00
1032 2111 Příjmy z lesa 350 000,00
2310 2111 Příjmy z vodného 26 000,00
2321 2111 Příjmy ze stočného 4 700,00
2341 2111 Příjmy za prodej povolenek k lovu 6 000,00
3399 2111 Příjem ze startovného 1 000,00
3722 2111 Příjem ze skládky 50 000,00
3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy -železo 7 000,00
6171 2132 Příjmy s pron.ost.nemovitostí 800,00
6171 2133 Příjmy z movitých věcí 300,00
6310 2141 Příjmy z úroků 2 500,00
502 300,00

Příjmy celkem: 1 547 380,00Výdaje:

Pěstební činnost:

1031 5139 Nákup materiálu 16 000,00
1031 5169 Nákup ostatních služeb 133 000,00
149 000,00
Podpora ostatních produkčních činností:

1032 5169 Nákup ost.služeb - těžba 90 000,00
90 000,00
Správa v lesním hospodářství:

1036 5173 Cestovné 15 000,00
1036 5321 Neinvestiční transf.obcím- mzda hajný 136 000,00
151 000,00
Vnitřní obchod a služby:
2141 5154 Elektrická energie 14 000,00
2141 5164 Nájemné 2 400,00
16 400,00
Silnice:
2212 5139 Nákup materiálu 2 000,00
2212 5169 Nákup ostatních služeb 8 000,00
2221 5193 Dopravní obslužnost 1 940,00
11 940,00
Pitná voda:
2310 5139 Nákup materiálu 1 000,00
2310 5154 Elektrická energie 10 000,00
2310 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00
2310 5171 Opravy a udržování 3 000,00
26 000,00
Odpadní vody:
2321 5169 Nákup ostatních služeb - rozbory odp.vod 5 100,00
2321 6121 Kanalizace 500 000,00
505 100,00
Předškolní zařízení:
3111 5321 Neinvestiční transfery obcím

Základní školy:
3113 5321 Neinvestiční transfery obcím

Činnosti knihovnické:
3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000,00
6 000,00Ostatní záležitosti kultury:
3319 5139 Nákup materiálu střel závody 5 000,00
3319 5169 Nákup ost.služebChodská liga poradenství
3319 5229 Ostatní neinvestiční transfery - přísp.šip.kl. 2 000,00
3319 5329 Chodská liga-člen.přísp., projekty ORJ 2 880,00
3399 5169 Nákup ost. služeb 2 000,00
3399 5194 Věcné dary 19 000,00
30 880,00
Veřejné osvětlení:
3631 5154 Elektrická energie 17 000,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00
3631 5171 Opravy a udržování 5 000,00
27 000,00
Nebezpečný odpad
3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu 5 000,00

Komunální odpad:
3722 5139 Nákup materiálu 4 000,00
3722 5169 Nákup ostatních služeb 63 000,00
3722 5329 Členský příspěvek LAZCE 110,00
67 110,00
Ostatní odpady:
3723 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00
10 000,00
Ochrana druhů stanovišť:
3741 5169 Eradikace bolševníku 4 000,00
4 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň:
3745 5021 Ostatní osobní výdaje - brigády 22 000,00
3745 5139 Nákup materiálu 1 000,00
3745 5156 Pohon. hmoty a mazadla 6 000,00
29 000,00
Požární ochrana:
5512 5154 Elektrická energie 2 000,00
5512 5156 Pohonné hmoty a mazadla 1 000,00
3 000,00
Zastupitelstva obcí:
6112 5023 Odměny členů zastupitelstev 201 000,00
6112 5173 Cestovné 2 000,00
203 000,00
Činnost místní správy:
6171 5011 Platy zaměstnanců 100 000,00
6171 5031 Sociální pojištění 26 000,00
6171 5032 Zdravotní pojištění 24 000,00
6171 5038 Povinné pojištění na úraz 500,00
6171 5136 Knihy, učební pomůcky, tisk 8 000,00
6171 5139 Nákup materiálu 4 000,00
6171 5154 Elektrická energie 17 000,00
6171 5161 Služby pošt 2 000,00
6171 5162 Služby tekomun.a radiokomun. 14 000,00
6171 5167 Služby, školení a vzdělávání 2 000,00
6171 5168 Služby zpracování dat 12 000,00
6171 5169 Nákup ostatních služeb 27 000,00
6171 5171 Opravy a udržování 1 000,00
6171 5172 Programové vybavení 25 000,00
6171 5229 Příspěvek tělesně postiž. 500,00
6171 5361 Nákup kolků 1 000,00
6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00
6320 5163 Pojištěbí majetku 9 000,00
6402 5365 Vratky transferů - finanční vypoř. z min.let 7 380,00
284 380,00
Výdaje celkem: 1 613 990,00

Financování: 71 430,00