Obsah

OBEC OTOV

ROZPOČET NA ROK 2010


Schválen dne 29. 12. 2009 jako přebytkový


SOUBOR FORMULÁŘŮ OBSAHUJE: 7 stranV OTOVĚ DNE 10,12. 2009 


ROZPOČET VYPRACOVALA: Bartoníková Zdeňka

vyvěšeno dne: 14. 12. 2009 
sejmuto dne: 29. 12. 2009 

RAZÍTKO


……………………………………..
STAROSTA
Miroslav Javorský

paragraf položka text rozpočet-Kč

1. DAŇOVÉ PŘÍJMY

1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 175 000,00
1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 20 000,00
1113 Daň z příjmů FO z kapitál.výnosů 15 000,00
1121 Daň z příjmů PO 200 000,00
1122 Daň z příjmú PO za obec
1211 DPH 400 000,00
1332 Popl.z nečišť.ovzduší 3 100,00
1337 Popl.za likv.komun.odpadu 19 000,00
1341 Poplatek ze psů 2 500,00
1361 Správní poplatky 200,00
1511 Daň z nemovitostí 140 000,00
tř.1 součet: 974 800,00

2. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
1019 2131 Pronájem pozemků 54 000,00
1032 2111 Příjem z lesa 590 000,00
2310 2111 Vodné 20 000,00
2321 2111 Stočné 4 000,00
2341 2111 Příjem z povol.k lovu-ob.rybn. 6 000,00
3399 2111 Příjmy z poskyt.služeb 1 000,00
3722 2111 Příjem ze skládky 50 000,00
3722 2329 Ostatní nedaňové příjmy - sběr železa 6 000,00
6171 2132 Pronájem nebytových prostor 800,00
6171 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí 200,00
6310 2141 Příjem z úroků 3 000,00
tř.2 součet: 735 000,00

4. PŘIJATÉ DOTACE
4112 Dotace ze SR
4122 Dotace na obnovu lesa


tř.4 součet:

Příjmy celkem: 1 709 800,00
 


paragraf položka text rozpočet-Kč

VÝDAJE:

1.Lesnictví

1031 5139 Materiál-sazenice,postřiky,.. 15 000,00
1031 5169 Pěstební činnost 45 000,00
1032 5169 Těžba dřeva 270 000,00
1036 5173 Cestovné 20 000,00
1036 5321 Mzda hajný-OÚ N.Kram.ORJ 59 150 000,00
sk. 1 součet: 500 000,00

2. Vnitřní obchod, služby

2141 5154 Elektrická energie 5 000,00
2141 5164 Nájemné 2 550,00
7 550,00
Doprava

2212 5169 Údržba silnice 8 000,00
2221 5193 Dopravní obslužnost 2 000,00
10 000,00
Pitná voda

2310 5139 Nákup materiálu 1 000,00
2310 5154 Vodárna -el.energie 10 000,00
2310 5169 Rozbory pitné vody 15 000,00
2310 5171 Oprava vodárny 3 000,00
29 000,00
Odpadní vody

2321 5169 Rozbory odpadních vod 6 500,00
6 500,00


3. Vzdělávání:

3111 5321 Předškolní zařízení-dot.obcím
3313 5321 Základní školy-dot.obcím

Činnosti knihovnické:

3314 5021 Odměna knihovnice 6 000,00
6 000,00
Ostatní záležitosti kultury:

3319 5229 Příspěvek šipkařskému klubu 3 000,00
3319 5329 CH.Liga-člen.př. ORJ98 440,00
3319 5169 Jubilea- blahopřání do novin 2 000,00
3399 5194 Jubilea - dary 25 000,00
30 440,00
paragraf položka text rozpočet-Kč

Veřejné osvětlení:

3631 5154 Veř.osvětlení-el.energie 19 000,00
3631 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00
3631 5171 Oprava veřejného osvětlení 5 000,00
29 000,00
Nakládání s odpady:

3721 5169 Nebezpečný odpad 6 500,00
3722 5139 Nákup materiálu 5 000,00
3722 5169 Komunální odpad 70 000,00
3722 5329 Člen.přísp.Lazce ORJ 95 100,00
3723 5169 Plasty, sklo 13 000,00
94 600,00
Péče o zeleň

3741 5169 Eradikace bolševníku 6 000,00
3745 5021 Brigády 20 000,00
3741 5139 Nákup materiálu 2 500,00
3745 5156 Pohonné hmoty 5 000,00
3745 5169 Sekání trávy 6 000,00
39 500,00
sk.3 součet:

5. Požární ochrana

5512 5154 Elektrická energie 10 000,00
10 000,00

sk.5 součet:

6. Zastupitelské orgány:

6112 5023 Odměny členů OZ 300 000,00
6112 5173 Cestovné 2 000,00
302 000,00

Činnost vnitřní správy

6171 5011 Platy zaměstnanců 100 000,00
6171 5031 Sociální pojištění 26 000,00


paragraf položka text rozpočet -Kč

6171 5032 Zdravotní pojištění 24 000,00
6171 5136 Sbírky zákonů 10 000,00
6171 5138 Povinné pojištění na úraz 500,00
6171 5137 Drob.hmot.dlouh.majetek 25 000,00
6171 5139 Materiál 6 000,00
6171 5154 Elektrická energie 22 000,00
6171 5161 Poštovné 2 000,00
6171 5162 Telefon, internet 14 000,00
6171 5167 Školení 2 000,00
6171 5168 Zparc.účta - Chodská Liga 6 000,00
6171 5169 Služby 30 000,00
6171 5171 Opravy 5 000,00
6171 5172 Program.vybavení do 60tis. 30 000,00
6171 5173 Cestovné 2 000,00
6171 5229 Příspěvek tělesně postižení 500,00
6171 5361 Nákup kolků 1 000,00
6171 5362 DPPO za obec
306000,00

6310 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00
6320 5163 Pojištění majetku 9 000,00
14 000,00

Výdaje celkem: 1 384 590,00

8115 Financování -325 210,00